Ἤθελα
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΗΘΕΛΑ

Τῆς κεφαλῆς σου ἥθελα νὰ εἴμουνα στολίδι
Μὲ τὰ χρυσὰ μαλλάκια σου νὰ παίζω νὰ γελῶ,
Καὶ τοῦ χεριοῦ σου ἤθελα νὰ ἤμουν δακτυλίδι
Τὰ κονδυλένια δάκτυλα ὁλοένα νὰ φιλῶ.


Τῆς τραχηλιᾶς σου ἤθελα νὰ εἴμουν ἡ δαντέλα
Τοῦ βελουδένιου σου λαιμοῦ τὰ κάλλη νὰ θωρῶ,
Καὶ τοῦ κορσέ σου ἤθελα νὰ εἴμουν ἡ κορδέλλα
Εἰς τ’ ἅγια τοῦ στήθους σου κ’ ἐκεῖ νὰ προχωρῶ.


Νὰ εἴμουν τοῦ καθρέπτη σου ἤθελα τὸ κρυστάλλι
Ν’ ἀντανακλῶ τὰ κάλλη σου στὸ ἀργυρό γυαλί·
Τῆς κλίνης σου νὰ εἴμουνα ἤθελα προσκεφάλι
Ἐπάνω μου νὰ ἀκουμβᾶς τὴ θεία κεφαλή.


Ἄχ, ἤθελα καὶ πιὸ πολύ, νὰ εἴμουν συντροφός σου
Καὶ φίλος σου ἀχώριστος ἐγὼ ὅπου κι’ ἄν πᾶς,
νὰ σ’ ἔχω γυναικοῦλα μου κ’ ἐγὼ νἆμαι δικός σου,
Νὰ σὲ λατρεύω ἄπειρα καὶ σὺ νὰ μ’ ἀγαπᾶς.

Ἐν Καλάμαις 1888

Δ. Μπενῆ Ψάλτης