Ἕρμονες
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Ὀνειρεμένα, λυγερὴ μυρίκη,
Τὴν ὡραία ἀντιφεγγίδα σου στοιχειόνει
Ἡ ἀκύμαντη ἅρμη, ὡς μὲ κάτασπρα χιόνι
Λουλούδια κλεῖς μαύρης σπηλιᾶς τὴ φρίκη.
Σμίγεις πνοὲς μὲ τὸ ἀφροδίσιο φύκι
Καὶ ὁ ξέχυτος βράχος ποῦ ἐσὲ κουπόνει
Χρυσόνεται ὅλος ὅταν σουρουπόνει
Χωρὶς ἀχτίδα ἡλιοῦ σ’ ἐσὲ ν’ ἀφήκῃ.
Ἔχ’ ἡ γῆ γλύκες ποῦ ἄλλη δὲν αἰστάνθη
Ψυχὴ παρὰ ἡ φιλέρημη, ἡ ἀνυφάντρα
Τῶν ὑπέργειων ὀνείρων, καὶ μὲς τ’ ἄνθη
Τοῦ ἴσκιου, στὸ ἔμπα ἀπὸ τ’ ἀπόκρυφ’ ἄντρα
Τὸ μυστήριο ἁπαλὰ τὴν ἀγκαλιάζει·
Γένετ’ ἕνα μ’ αὐτὸ καὶ ἀναγαλλιάζει.

1903