Έγκρισις αποστολής πυροβόλων και πυρομαχικών εις νήσους Τριζόνια

Ἒγκρισις ἀποστολῆς πυροβόλων καὶ πυρομαχικῶν εἰς νήσους Τριζόνια.Περίοδ. Β΄
Ἀρ. 5377

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἀνεγνώσθη τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 1218 προβούλευμα τοῦ Σ. τούτου Σώματος, ἐξ οὗ παρατηρεῖται ἡ ζήτησις τῶν δύο κανονίων μετὰ τῶν ἀνηκουσῶν σφαιρῶν καὶ πυρίτιδος, ὡς ἀναγκαῖα εἰς τὸν Τριζονικὸν λιμένα. Τὸ Ἐκτελεστικόν ἐνέκρινε τὸ τοιοῦτον καὶ θέλει ἐνεργήσει ἐν καιρῷ τὴν ἀποστολὴν αὐτῶν.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 10 8βρίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμ.
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 5377. Ἀνεγνώσθη τῇ 11 8βρίου ἐν Ναυπλίῳ.